به نام خداوند عظیم و زیبا آفرین

1-نسبی گرایی در میان افراد لیبلاریسم و آزادی خواه غربی معروف است که یکی از مکاتب فلسفی می باشد که به قسمت های مختلفی تقسیم می شود از جمله نسبی گرایی اخلاقی، لکن در اصل تمام نسبی گرایی ها گفته می شود که هیچ چیز مطلق نیست.

2-نسبی گرایی باور دارد که چیزی در دنیا مطلق و کامل نیست، لذا هیچ چیز درست کامل نمی باشد و هر گذاره ای بر کسی که آنرا باور دارد شامل می شود، مثلا برای کسی که باور دارد خدا هست، خدا وجود دارد و برای کسی که نه وجود ندارد، لذا هیچ جنگی نباید برپا شود به هرحال شاید این هدف بسیار بالا و زیبا است اما غلط است و دلیلش را شرح خواهم داد...3- رورتی یکی از بزرگان نسبی گرایی بود که روزگاری به نزدش می روند و می گویند از نظر فلسفی نسبی گرایی و لذا لیبلاریسمی غلط است، و رورتی با اندکی فکر می گوید که " پس فلسفه غلط است "! یعنی بخاطر اینکه حرف و باور رورتی غلط نباشد باید چیزی غلط باشد که دنیا به آن باور دارد؟ بگذارید این طور بگویم که چرا غلط است.

4- نسبی گرایی می گوید که چیزی مطلق نیست و همه چیز هم درستند و هم غلط و این بستگی به این دارد که چه کسی به آن باور دارد، و به عبارت دیگر هیچ چیز کامل و صحیح نیست، یعنی خود نسبی گرایی کامل نیست؟!!! این اشتباه بود. این گذاره یعنی این که خود نسب گرایی کامل نیست و منی که به آن باور ندارم می توانم آن را زیر پا بگذارم و لذا اگر افرادی در جامعه این کار را کنند طبق قانون نسبی گرایی که می گوید عقد و قرارداد و نظر مردم، سه عنصر مهم مردی، مهم است برایمان، نسبی گرایی باید برای این افراد شامل نشود و این یعنی آنها می توانند از نسبی گرایی شکایت نیز بکنند. آن را زیر پا بگذارند. اما 2 نکته ی دیگر وجود دارد که آنرا زیر سوال می برد.

5-اشکال اول در نسبی گرایی را یادتان بماند، سپس بند سوم را بخوانید، حالا مردم به فلسفه باور دارند، فلسفه نیز طبق بند 4 می گوید که اگر مکتبی بخواهد چیزی را ارائه دهد باید جایگاه خودش ثابت و برای همگان که می خواهند آنرا ترویج دهند یکسان باشد، با این حال این حرف همان طور که گفتیم با نسبی گرایی یکی نیست پس فلسفه آنرا غلط می شمارد، و بیشتر مردم نیز دوباره می گویم به فلسفه اعتقاد دارند، پس یعنی نسبی گرایی باید بکلی نابود شود به این دلیل که اگر نسبی گرایی باور دارد نظر مردم و عقد و قرارداد آن ها مهم است که آن ها به فلسفه باور و پس برای آن ها وجود دارد پس هرکس که فلسفه را باور دارد نمی تواند طبق بند های سوم و چهارم به نسبی گرایی معتقد باشد، پس حالا چه اگر کسی به فلسفه اعتقاد ندارد و به نسبی گرایی چی؟

6- این حرف جوابی بسیار کاملا شفاف دارد، خود نسبی گرایی مکتبی فلسفی است پس اگر فلسفه غلط است، یعنی نسبی گرایی بر اساس چه باور هایی درست شده است؟ تمام باور های نسبی گرایی بنیادی، فلسفی است پس در هر حال بخاطر پارادوکسیت آن، غلط به شمار می رود.

7- به هر حال وقتی آلمانی به نزد بهجت می آیند، بهجت 3 بار به آن ها اثبات می کند که نسبی گرایی غلط است، سپس وقتی می بیند که کسی به حرف هایش گوش نمی کند و همه خود را به جهالت زده اند به مرد آلمانی گفت "برخیز" و مرد بلند شد و بهجت گفت: " معتقدی که هر گذاره ای بر کسی که به آن باور دارد شامل می شود؟ " و مرد آلمانی تایید کرد سپس آقای بهجت گفت : " حالا بشین " و مرد نشست، ولی ناگهان آقای بهجت گفت: " نه، نشد بلند شو" و مرد بلند شد، سپس حضرت بهجت گفت: "حالا همین طور که ننشستی، بشین، در همین حال که ایستاده ای، بشین " و مرد آلمانی که داشت این طرف و آن طرف را نگاه می کرد ناگهان با صدای آقای بهجت به حال خود و آقای بهجت گفت " ببین آقای محترم اگر کسی الان باور داشته باشد که می تواند این کار را بکند پس باید بتواند، در این حالت شما دو حالت دارید، بگویید آن فکر غلط است و نادرست و لذا یعنی یک چیز کامل است و صحیح که یک فرد نشسته و یا ایستاده و لذا نسبی گرایی غلط است و یا این که در همین حال که ایستاده اید بشینید. " و اندکی بعد وقتی دید مرد آلمانی نمی داند چه بگوید گفت " حالا بروید این را برای دوستان نسبی گرایت تعریف کنید "