به نام خدا

انسان گرایی و لیبرالیسم

باید گفت که انسان گرایی موجب ایجاد و تشکیل لیبرالیسم شد، انسان گرایی یا امانیسم ( به انگلیسی Humanism ) مکتبی بود برای تحقق یافتن به حکومت و شرایط باستانی روم باستان و یونان باستان، البته منظور از انسان گرایی پرستش انسان یا چیزی مثل پاگیسم (چندخدا پرستی) نیست، آنها معتقد بودند می شود با دین امروز... به آن زمان بازگشت و دلیل این کار را دموکراسی کهن که با معنای امروزی آن تفاوت دارد را طلب می کردند و طرفدار آزادی شخصی و حداقلی بودند، لذا با پیشرفت های تجاری و تجارت با اعراب که نوشته های مهم ارسطو، افلاطون و دیگران را ترجمه کرده بودند، باعث شد آنها نزدیک تر شوند به هدفشان.

می توانیم بگوییم که به وجود آمدن خانواده های تجاری و مغازه و ملک های مختلف باعث شد از آنجایی که صاحبان این اموال و تجارت دوستدار علم و هنر بودند و البته از آنجایی که شهر برای آنها بود، انسان گرایان را حمایت و لذا توانستند ابتدا در فلورانس تحقیقات و حتی زیباسازی عمئمی شهر را انجام دهند.

اما نکته جالب اینجاست که انسان گرایی باور داشت که انسان است که خدا را می آفریند، به عبارت دیگر او(خدا) یک موجودی متافیزیکی و ساخته باور های انسان است و البته اشکالی برای وجودش نیز نیست و همه ی چیز های معتبر تجربی است.

محمدامین حجازی