به نام خالق زیبا


خود زنی به روش جمهوری خواهی!


حزب جمهوری خواه حزبی است که اولین بار آبراهام لینکولن آنرا بر این اساس که باید با ماسونیت بجنگد تاسیس کرد. حزب جمهوری خواهی ضد نژاد پرستی و صلح گرایی را اهداف اصلی خود تعریف می کند اما آیا این کمی عجیب به نظر نمی رسد که رییس جمهور فعلی آمریکا خود یک نژادپرست ضد صلح گرایی است؟
اسناد متعدد نشان می دهد که قوانین اصلی و اساسی حزب جمهوری خواهی بر این تلاش است که برده های سیاه را نجات و برده ها را آزاد کنند در حالی که رییس جمهور آمریکا با این عمل مخالف است!
به نظر می رسد که در این قوانین در سال های میان ۱۸۶۰ الی ۱۹۳۲ این قوانین اجرا می شده است لکن سپس تغییر می کند. نکته ی جالب این است که اسناد مختلف از افرادی که از سیاست های کلان آمریکا خارج شده اند وجود دارد که بر این گواه است که معاملات تاریخی ای بر این علت که لیرال ها و دموکرات ها حزب جمهوری خواه را به دست بگیرد برقرار شده است.
البته باید بدانیم که اسنادی بر این گواه هستند ریشه تاریخی انتخاب یک قانون در هر دو حزب یکسان است درحالی که امتیاز آن قانون از نظر تاریخی تنها می تواند دست یک حزب باشد!
اصولا ریشه های حزب جمهوری خواهی با قوانین اصلی قانون اساسی حزب جمهوری خواهی کنونی یکسان نیست. اصولا طبق قانون و عهد نامه هر جمهوری خواه، باید منتقد احزاب ماسونی باشند و از حزب ویگ و ضد ماسونیت حمایت کند. به عبارت دیگر ماسونی بودن شخصیت رییس جمهور غیرقانونی است! حتی طبق قوانین قانون احزاب ویگ، حزب باید از مسیحت و دین محوری حمایت کنند؟! آیا این اعمال شبیه نوعی تلنگر به رییس جمهور نیست؟!