بسمه تعالی

۲۷ شهریور ۱۳۹۷

تمجید از گوگوش و سیاوش توسط اصلاحات!

سیاوش همانی است که گفت که من پسرم را نمی شناسم، گفت من یکبار سال ها پیش دیدم و نمی دانم پسرم است یا نه! یعنی اینکه شما لذتت را بردی و اون بیچاره باید سال ها حکم گناه تو را به گردن بگیرد.

محمدرضا عارف یک روز به دیدار شهدا می رود و روز دیگر از گوگوش و سیاوش قمیشی تشکر می کند! اینکار را نیز جذب می گوید!

اولا باید بگوییم که دکتر عارف احتمالا معنای جذب را درک نکردند، ایشان یکبار گفتند که اصلاحات همه را جذب می کنند بعد آنها را شناسایی می کند اصولگرایی کمی اختلافات اگر کسی باآنها داشته باشد را می اندازد بیرون و انقلاب را مثل اصلاحات شناخت که همه را جذب می کرد. اولا اینکه انقلاب نه مثل اصولگرایی است و نه آن چیز که شما می گویید ولی این را هم بدانید که اصولگرا آن چیز هم نیست که شما می گویید! 

انقلاب هر کس را که برای آن کار می کرد جذب می کرد، یعنی اینکه هر کس که مومن و با اسلام بود را قبول می کرد، اصلاحات و اصولات را همگی جذب کرد چون درون مایشان با اسلام بود هرچند شاید بعدا تغییر کرد، پس انقلاب همه را جذب نمی کرد، بله موافقم باید همه را از کوچه ها جذب کرد به مساجد حتی مشروب خوارها را لکن زمانی که کسی بر علیه ما کار می کند نمی توانیم بشینیم، گوگوش رفت من و تو را زد به مردم گفت بروید طلاق بگیرید، بله این را گفت دراین باره مطلب هم داریم.

سیاوش هم محمد رسول الله را استغفرالله رویا و شعر خیالی انسانی دانست، انقلاب نمی تواند کسی را به مسجد بیاورد و یا به خود جذب کند که با آن موافق نیست. درست است باید آنها را نیز مثل خودمان کنیم چه گوگوش یا هرکس دیگر لکن نمی شود قبل از آن وارد جبهه خودمان کنیم، طرف وقتی با انقلاب مشکل دارد می آید با انقلاب شود؟! دکتر عارف کمی دقت کنید!