به نام خداوند مهربان و بخشنده

اخیرا، رهبر محترم عالی مقام جمهوری اسلامی ایران، فرمودند که هرکس بر علیه دولت و استعفا آن اقدام نماید از ما و از دشمن است.

حقیقت این است که جبهه ی انقلابیت، دچار یک سری مشکل از درون خود است، و آن خلوصت است. بسیاری ظاهرا برای انقلاب کار انجام می دهند ولی این گونه نیست، به عبارت دیگر، در این زمان بخصوص ما نباید از هم گسیسته شویم، حال حتی زمانی که مقام معظم رهبری این را فرمودند، این یک دستور به حساب می آید. البته موضوع امروز مطلب دیگری است.

در جامعه، افرادی دیده می شوند که گویی برای انقلاب کار می کنند. بیانیه های مختلف ارائه می دهند و سخنرانی های متعدد. اما حتی بعد از این امر رهبرمان، این افراد هنوز سعی دارند که بر... علیه دولت محترم عمل هایی انجام دهند.

لکن موضوع بسیار تفاوت دارد در مواقع مختلف، یعنی اینکه برای مثال اینجانب به شخصه از دولت انتقاد های زیادی می کند اما قصد ندارم از این پس بر استعفا و خواستار آن عملی انجام دهم، دلیل اتحاد داخلی است. اگر اتحاد داشته باشیم، پیشرفت خواهیم کرد.

لذا، زمانی که دنیا و کشور های مختلف بر علیه ما کار برنامه ریزی می کنند، وظیفه ی ما مشخص است و باید اتحادمان را قوی کنیم، تا به غربی های جهان اثبات کنیم، بار دیگر نیز آماده ایم بر علیه دشمن با هم اتحاد ببندیم.

البته، حرف دیگر نیز این است که همان طور که بحث شد، سعی کنیم خودمان برای جامعه سودمند باشیم، خودمان برای پیشرفت کاری انجام دهیم.