تمدن از دست رفته ی غرب، ساده نباشیم این ایران نیست که غمگین است، این اروپا است که معنای خوشحالی را نمی فهمد. این ایران نیست که در آمار خودکشی مثل کره جنوبی رتبه 9 یا مثل فنلاند رتبه ی 35، مثل فرانسه 54، مثل آمریکا 48، مثل اوکراین 21، مثل لهستان 15، است، ایران رتبه ی 164 است. این را به یاد داشته باشیم که تعریف از خوشحالی اگر خودکشی است ما افسرده ترین کشور دنیا هستیم.