به نام خدای زیبایی

ضد اسلام سری مقاله هایی است که در باب دشنمنان اسلام سخن می گوید.

درآمدی کمیک

در این باب باید عرض کنم، دختر خانم مارول سری رمان های متصوری است که انتشارات مارول آنرا ساخته است، که این انتشارات فقط کتاب های تصویری که آنرا کمیک می نامند منتشر می کند، لذا باید در آمدی داشت بر اصل های کمیک.

مخاطب کمیک ها را باید نوجوانان دانست، که عناصری را درون خود قرار می دهد که مخاطب نوجوان را بیشتر جذب کند، لکن درآمدی کوچک بر نوجوانان مشخص می کند که آنها در وضیعتی بسیار حساس هستند و غریزه... های جنسی در آن ها فعال شده است، و باید گفت که کمیک ها باید سه اصل را دنبال کنند اعم از خشونت، صحنه های جنسی و هیجان داستانی.

موضوع امروز توضیح کمیک نیست فقط باید گفت که این سه اصل را باید به یاد داشت.

کامالا خان

شخصیتی است که برای چهارمین بار نقش دختر خانم مارول را بازی کرده است اما او مسلمان است! آیا این جنگی بر علیه اسلام نیست که کسی مسلمان باشد و طبق عکس های موجود بی حجاب باشد و یا نقشی در اصول سه گانه کمیک که مورد بحث قرار گرفت، داشته باشد.

در عکس بالا علامت ای طوری نوشته شده است که به مفهوم آنارشیست اشاره دارد. مسلمان آنارشیست؟