بسم الله الرحمن الرحیم

۱۴ آبان ۱۳۹۷

محمد امین حجازی

دیگر هیچکس شمارا با تفنگ نمی کشد، شمارا با شمشیر تکه تکه نمی کند.

مشروبی به شما می دهند، از حقیقت دور می شوی اما حقیقت را نمی دانی، تفنگ را میگیری هرکس را می بینی می کشی، میروی زندان باز بدتر، الان آنها کسی را کشتند؟ خیر!

شما می شوید همجنس باز، نسل انسان را انقراض می کنی، الان هولوکاست اتفاق افتاد؟!

این است روش قتل، احمق هایی من جمله من که با خواندن چند کتابی فکر می کنند خیلی می دانند، اما با این همه هیچ چیز نمی دانند.

این است روش قتل. روش قتل همین فیلم های مبتذل است، ذهن هارا می کشند، هیچ دستی هم وارد نشده است، یادمان نرود این فیلم های اکشن هم برای این ساخته شده اند، شما فکر کنید قتل یعنی تفنگ، دسته می سازند، داعش، داعش خودش هم خودش هم مردم را می کشد.

چنین است قتل به روایت قرن ۲۱. همه می گویند آزادی و عدالت، یکی لیبرال، یکی سوسیال یکی ماکسیسم یکی کومونیسم، یکی نازیسم و یکی فاشیسم، همه یک چیز می گویند. اما چرا همدیگر را می کشند و جنگ؟! تا شما را به کشتن دهند.