بسمه تعالی

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

وقتی ارزش ها تغییر می کند - ازوداج

وقتی ارزش های اسلامی و فرهنگی تغییر می کند عوضی ها با ارزش می شوند. از آن عوضی هایی می گویم که بخاطر پیشرفت فرهنگ غرب مادران خود مورد تجاوز قرار می گیرند. آنانی را می گویم که باور دارند مادرانشان می توانند با هر مرد دیگری شب ها را با هم بگذارنند، و آیا اینان احمق های بی غیرت جاهل نیستند؟ 

در هنگام مطالعه و آموختن انسان می فهمد که جاهل واقعی کیست. جاهل واقعی همانانی هستند که بیرون می روند و بدون اسناد بخاطر گوشی هایشان و با گوش هایی پر از حرف های بدردنخور و بدنی نجس هر آنچه را می خواهند می گویند. البته راه برگشت همیشه است و اگر کسی بیاید خداوند اورا بیشتر از خیلی ها دوست خواهد داشت.

لکن امروز به همه می گویم که باید ماطلعه کنیم. آنهایی که از سیاست چیزی نمی دانند با آن دانش محدود هرآنچه را می خواهند بر زبان روا می دارند.

البته عنوان امروز و مجرمان امروز آنهایی هستند که دم از ازدواج سفید و فاحشگی زنان متاهل حرف می زنند. البته وقتی از این ها می پرسید با شما مخالف هستند ولی با کمی سوال پرسیدن خودشان می فهمند که پوچ ترین سخنان را به زبان آورده اند.

سوالی کوچک از شما می پرسم: ازوداج چیست؟ و اصلا واقعا ازدواج یعنی موافقت کردن برای مخالفت و نمی دانم به قول طرف یعنی موافقت بر اختلاف داشتن؟؟؟ این را به من گفته اند!!!!

در حقیقت ازوداج یعنی زندگی با هم، چه از نظر اقتصادی، از نظر افکاری و یا هر چیز دیگر، از طرفی هم آن آقا را نصیحت می دهم برود کمی ادب بیاموزد تا هر دقیقه فحش ندهد به اسلام! طرف نمی داند چه می گوید بلد هم نیست ۲۴ ساعته فقط فحش می دهد.

اگر قرار بود کسی با من ازدواج کند ولی با کسی دیگر شب هارا بخوابد این یعنی چی؟؟؟؟ نه کسی می خواهد به من جوابی بدهد؟ یعنی کسی هست که مغر داشته باشد و نفهمد ازدواج یعنی زندگی مشترک نه بردگی! اگر زندگی مشترک یعنی برده داری ببخشید بینم شما ها یکم فکر کنید به این نتیجه نمی رسید که زندگی فاحشه گی یعنی برده گی! اینکه بروی بخاطر پول با مردم ... و ...!

بله، کمی هم که می گذرد می فهمد که دارد غلط می گوید بعد به من می گوید که اگر شما وفادار باشید وفادار می مانید اگر نه هرکاری می خواهید می توانید انجام دهد. 

و یاد چیزی افتادم که واقعا جالب بود. مردمانی که اشتباه می کنند برای توجیهشان آن قدر دروغ می بافند که خودشان دروغ هایشان را باور دارند، پس همین طور اگر باشد آقایان محترم آنهایی که می گویند اشتباه وجود ندارد و شما فقط کارهایی را می کنید پس من در این مورد اشتباه نمی کنم و لذا شما اشتباه می کنید! پس اشتباه کردن وجود دارد! اگر کمی فلسفه بخوانید می فهمید که حقیقت چیست. فقط این را بگویم الا ای غربی زده ها بمب می بندید بیایید ما را بکشید بدانید خودتانم می ترکید!