بسمه تعالی

محمد امین حجازی

۱۲ مهر ۱۳۹۷

مکتب حسینی - نتیجه گیری

پس از اینکه ۳ قسمت را با هم خواندیم، باید به سوال اصلی جواب دهیم.

به یاد داشته باشیم که امام حسین(ع) برای جلوگیری از بدعت یا همان روشنفکری سکولاری در دین، برای جلوگیری از حکومت موروثی، برای نماز، برای امر به معروف و نهی از منکر شهید شد. این جواب کوتاه را باید درک کنید نه اینکه بخوانید.