به نام خداوند عظیم و متعال

نوجوان و جوان ایرانی برای خود الگویی باید انتخاب کند اما آیا ین الگو ها خودشان کارهایی درست و شخصیت هایی مذهبی دارند؟

جوان ایرانی شاید نتواند امام را پیشه خود قرار دهد اما می تواند که آن شهید هایی را که خون دادند تا این جوان بماند و منتی بر ما نگذاشتند.

آیا الگوی ایرانی امیر تتلو خواننده رپی است که از سر تا پایش را خالکوبی ها گرفته است؟ کسی که از کلماتی استفاده می کند که حتی برای بزرگ سالان مناسب نیست. 

ایشان برای هر چیزی رپ می خواند، کسی که نتوانسته زندگی خود را کنترل کند، با انواع افراد رابطه داشته و کسی که شخصیت شیطانی اش برای عام و خاص معروف است.

از یک الگویی که نه می داند نماز چیست و نه خدا، آیا می شود الگو ساخت؟

یا می شود از همان بازیگر هایی الگو ساخت که مردم را به طرف زنا دعوت می کند؟ خیر

الگوی های واقعی همان هایی اند که حتی بسیاری از آن ها هنوز معلوم نیست مرده اند یا خیر.