بسمه تعالی

۱۷ شهریور ۱۳۹۷


افسانه ای که مارا از هم دور می کند


نظر های در باب نماد های مختلف جوامع مخفی نیز مختلف است، و افراد از آنها سخن می گویند این درحالی است که نه آنهایی که این را می دانند نمی دانند که نتیجه اش نیست و آنهایی که با ان مخالفند نمی فهمند که داستان ما نوعی داستان فلسفی است.
به هر حال هر دو گروه نمی فهمند که حقیقت چیست، لکن در این عنوان و پست می خواهم بر این باب و عنوان بنویسم


نماد ها شکست ناپذیرند

نماد ها نامیرا و در حقیقت نماینده عقاید ما هستند، لکن این موضوع آن زمان مورد اهمیت قرار می گیرد که این ایده انتراعی باشد. نمادگذاری مختلف جوامع مخفی به این دلیل است که مرگ فیزیکی خودشان نتواند باعث مرگ حقیقی آن ها شود. این نماد ها در ذهن ما نقش می بندند و تدبیل می شوند به یک افسانه، و مردم خود را زا افسانه ها به دلیل تفاوت مرتبه ای دور می کنند و لذا خودشان را تبدیل می کنند به نمادهای نامیرا.

امثالی از این افسانه ها

آنجه مهم است این نمی باشد که نماد چیست، این است که خودشان را در ذهن ما افسانه می سازند. اگر امروز می توانتد بدانند و بکنند این نیست که خیلی قدرتمند هستند، آنها مردم را منفعل می کنند، الکل هایی که شادی های چنددقیقه ای می بخشد، تفنگ هایی که همه را می کشند و جنگ هایی که همدیگر را در آن می کشیم، بدین گونه است که ما را تحت فرمانروایی خود قرار می گیرند.