دیدگاه یک مسلمان نظری بود که برای ارائه نوشته ها و مقاله های مختلف به کار رفت. نوشته هایی مخاطبان بتوانند با خواندن آنها دشنمنان اسلام را بشناسند.

دیدگاه یک مسمان، بلاگی است کاملا مردمی و ازطرف  هیچ سازمانی و یا شرکتی حمایت نمی شود. این بلاگ و تمام مطالب آن نوشته های خصوصی نویسنده ها هستند که مدیریت بلاگ به دست محمدامین حجازی، سازنده ی اصلی نظر و بلاگ است.

برای یاری ما و نوشتن در این بلاگ با شماره ی 09330884784 می توانید تماس داشته باشید.

ایمیل ما : amuslimsreview@gmail.com می باشد.